Asset Publisher Asset Publisher

Lasy nadleśnictwa

Lasy Nadleśnictwa Włodawa to głównie drzewostany z panującą sosną, zajmujące blisko 64% powierzchni leśnej, ale znaczny udział powierzchniowy mają również lasy dębowe (10%) i olszowe (12%). Przeważają powierzchniowo drzewostany złożone z dwóch (30%), oraz większej liczby gatunków drzew (45%). Przeciętny wiek drzewostanów wynosi 53 lata, przeciętna zasobność: 209 m3/ha, przeciętny przyrost roczny: 3,91 m3/ha. Spośród siedliskowych typów lasu największy udział powierzchniowy zajmuje LMśw (42%) a siedliska lasowe łącznie stanowią 65% powierzchni leśnej. Pozostałą część stanowią siedliska borowe oraz bagienne.Szata roślinna jest uznawana za jeden z najbardziej atrakcyjnych walorów tego regionu. Do najliczniej występujących zbiorowisk roślinnych należą:

1. Kontynentalne bory mieszane
2. Grąd subkontynentalny lipowo-dębowo-grabowy
3. Niżowe łęgi olszowe i jesionowo-olszowe
4. Suboceaniczne śródlądowe bory sosnowe w kompleksie
    boru świeżego, boru wilgotnego i boru suchego
5. Ols środkowoeuropejski
6. Świetlista dąbrowa
7. Kontynentalny bór bagienny
8. Niżowe nadrzeczne łęgi wierzbowo-topolowe
     Różnorodność warunków środowiska sprzyja rozwojowi fauny i flory, co potwierdza występowanie wielu gatunków chronionych, rzadkich oraz zagrożonych wyginięciem. W celu zachowania tej różnorodności wyznaczono na gruntach Nadleśnictwa 220 ha użytków ekologicznych a ponad 7 tys. ha lasów uznano za ochronne. Na terenie Nadleśnictwa projektowane jest utworzenie trzech rezerwatów przyrody, których celem ochrony jest zachowanie leśnych zbiorowisk roślinnych na siedliskach bagiennych i ochrona krajobrazu oraz zachowanie stanowisk lęgowych.