Asset Publisher Asset Publisher

Łowiectwo

       Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu art. 1 ustawy „Prawo łowieckie" oznacza ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Gospodarka łowiecka – to działalność w zakresie ochrony, hodowli i pozyskania zwierzyny, na terenach leśnych jest ona nierozerwalnie związana z gospodarką leśną. Zwierzyna jest jednym z wielu elementów lasu. Las jako najwyżej zorganizowany ekosystem stanowi zespół biologiczny, w którym gleba, woda, powietrze atmosferyczne, światło, rośliny i zwierzęta tworzą naturalny, dynamiczny i nierozerwalny związek wzajemnych zależności. Celem łowiectwa jest: · ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych, · ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny, · uzyskiwanie możliwie wysokiej jakości osobniczej gatunków zwierząt łownych oraz ich liczebności przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego, · spełnienie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej

. .......................................................

Nadleśnictwo Włodawa wchodzi w skład Łowieckiego Regionu Hodowlanego Pojezierze Łęczyńsko – Włodawskie, który tworzą również Nadleśnictwa Sobibór, Parczew i Poleski Park Narodowy. Obszar Nadleśnictwa Włodawa podzielony jest na 15 obwodów łowieckich (6 obwodów leśnych i i 9 obwodów polnych), dzierżawionych przez 13 kół łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego. Na naszym terenie występuje : łoś, jeleń- zwierzyna łowna gruba, sarna – zwierzyna płowa dzik – zwierzyna czarna Poza tym oprócz szopa pracza i dzikiego królika stwierdzono występowanie wszystkich gatunków zwierzyny drobnej.