Web Content Display Web Content Display

Monitoring gospodarki leśnej

Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2018 r.

(według stanu na 31.12.2018 r.)

a)    zapas grubizny brutto  - 5 546,066 tys. m3

b)    powierzchnia odnowień i zalesień   - 187,97 ha

c)    powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku:

Powierzchnia leśna wg gatunków panujących

ha

Sosna

13389,77

Świerk

57,33

Modrzew

24,49

Jodła

3,93

Buk

0

Dąb

2908,03

Brzoza

2511,84

Olsza

2381,42

Topola

17,74

Osika

175,96

Jawor/klon

0

Jesion

45,75

Grab

118,89

Powierzchnia lasów wg klas wieku

ha

I kl.

2443,2

II kl.

      3003,84

III kl.

4505,85

IV kl.

5637,75

V kl.

2667,09

VI kl.

721,84

VII kl.

109,87

VIII kl.

32,53

KO, KDO, BP

2523,41

 

d)    pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

 •  nasion  - 12451,25 kg
 •  zwierzyny - 0 szt
 •  stroiszu    - 0 mp
 •  choinek  - 268 szt

e)    produkcja sadzonek – 2527,80 tys. szt.

f)     ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne – 181,24 ha

g)    powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów – 0,32 ha

h)   ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków – 26 szt.

i)     ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej - HCVF w rozbiciu na poszczególne komponenty:

 • Obszary chronione w rezerwatach – 0,00 ha
 • Obszary chronione w parkach krajobrazowych – 5,64 ha
 • Ostoje zagrożonych i ginących gatunków – 1278,64 ha
 • Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej – 0,00 ha
 • Ekosystemy skrajnie rzadki i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej – 7,75 ha
 • Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy – 50,95 ha
 • Lasy wodochronne – 5342,27 ha
 • Lasy glebochronne – 0,00 ha
 • Lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności – 0,00 ha

j)    powierzchnia ekosystemów referencyjnych - 7,21 ha

k)   koszty prowadzenia gospodarki leśnej – 20657,90 tys. zł

l)    pozyskanie drewna ogółem – 105,61 tys. m3

m)  wielkość zatrudnienia ogółem – 67  etatów