Web Content Display Web Content Display

Ochrona lasu jest jedną z ważniejszych dziedzin gospodarki leśnej. Podstawowym obiektem jej działalności jest ekosystem leśny, co oznacza, że cele ochronne odnoszą się nie tylko do drzewostanu, lecz także do biotopu i całej biocenozy, a więc do wszystkich elementów składowych lasu (drzewostan, gleba, ściółka, runo, podszyt, fauna, flora i in.).

Głównymi celami ochrony ekosystemów leśnych są:

- zapewnienie ochrony wszystkich lasów,

- godzenie gospodarczego rozwoju regionu, kraju z ochroną przyrody i wykorzystaniem zasobów leśnych,

- poprawa zdrowotności ekosystemów leśnych poprzez zwiększanie biologicznej odporności drzewostanów na działanie szkodotwórczych czynników biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych,

- regulowanie intensywności użytkowania zasobów leśnych oraz funkcji ochronnych, społecznych i innych pełnionych przez las, tak aby te czynności nie mogły zagrozić trwałości lasów i nie wpływały negatywnie na ich stan.

W ochronie ekosystemów leśnych stosowane są następujące zasady:

- profilaktyka – zapobieganie powstawaniu gradacji szkodliwych owadów i chorób,

- holistyczne, całościowe podejście do ochrony ekosystemów leśnych,

- systemowa ochrona większych niż drzewostan układów przestrzennych,

- pozostawianie określonej masy martwych drzew i ich fragmentów do naturalnego rozkładu,

- ochrona różnorodności biologicznej,

- aktualna wiedza z wielu dyscyplin naukowych przy opracowywaniu programów ochrony ekosystemów leśnych,

- minimalizacja szkód ekologicznych,

- integrowana ochrona roślin,

- uwzględnianie bilansu szkód i strat przy podejmowaniu decyzji o wykonaniu zabiegu ochronnego.