Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona przyrody rezerwaty

Rezerwaty na naszym terenie

         W granicach administracyjnych Nadleśnictwa Włodawa w gminie Podedwórze, w pobliżu wsi Rusiły, znajduje się wodno – torfowiskowy rezerwat przyrody „Warzewo" o powierzchni 58,25 ha. Nie leży on na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo. Celem ochrony jest zachowanie dla potrzeb nauki i dydaktyki miejsc lęgowych i ostoi wielu gatunków ptaków. Stwierdzono tu gniazdowanie dwóch gatunków perkozów (zausznik i perkozek), sześciu gatunków kaczek, bąka, błotniaka stawowego, łyski, rybitwy zwyczajnej. Występująca na tym terenie kolonia mewy śmieszki liczy ponad 1000 gniazd. W szuwarach dominują rokitniczki i potrzos. Na obrzeżach zbiornika wodnego występują czajki, rycyki, bekasy, kszyki i inne gatunki. Z rzadkich gatunków nie lęgowych obserwowano m.in. błotniaka łąkowego, dubelta, kulika wielkiego i bataliona. Ogółem na terenie rezerwatu zanotowano 60 gatunków ptaków, w tym 26 lęgowych i 9 prawdopodobnie lęgowych.

         Na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo projektowany jest rezerwat „Ochoża", o powierzchni 189,10 ha, położony w gminie Wyryki, gdzie głównym celem ochrony jest zachowanie olsu porzeczkowego, łęgu jesionowo – olszowego i stanowisk chronionych gatunków roślin i zwierząt.

         Utworzony w 2002 r. w ramach programu UNESCO „Człowiek i biosfera" rezerwat biosfery „Polesie Zachodnie" o powierzchni ok. 140 tys. ha, w Nadleśnictwie Włodawa zajmuje powierzchnię 9975,04 ha. Obejmuje on obszar Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego i terenów przyległych o dobrze zachowanej przyrodzie i dużej wartości kulturowej. W jego skład wchodzą: Poleski PN, Sobiborski PK, Poleski PK oraz liczne rezerwaty przyrody, pomniki i użytki ekologiczne. Bogactwem tego terenu są liczne jeziora, różne typy torfowisk, rzadkie gatunki w tym zagrożone, w skali Europy i świata tj. wodniczka, derkacz, podgorzałka, żuraw, bielik, cietrzew, wilk oraz największa w kraju populacja żółwia błotnego. Prócz tego występuje tutaj wiele rzadkich gatunków roślin bagiennych m.in. brzoza niska, wierzba borówkolistna i lapońska, trzy gatunki rosiczek. Zabytki kultury to cerkwie w Kosyniu, Hańsku, Sosnowicy, Dratowie, wiatraki, drewniana zabudowa wsi i stare cmentarze. W dniach 9-13 lipca 2012 r. Międzynarodowa Rada Koordynacyjna Programu „MAB" UNESCO na spotkaniu w Paryżu włączyła na listę rezerwatów biosfery 20 nowych obszarów w tym dwa transgraniczne. Jednym z nich jest transgraniczny Rezerwat Biosfery „Polesie Zachodnie" utworzony z polskiego RB „Polesie Zachodnie", ukraińskiego Szackiego RB i białoruskiego RB Polesie Nadbużańskie.