Asset Publisher Asset Publisher

Urządzanie lasu

Plan urządzenia lasu jest podstawowym dokumentem gospodarki leśnej.

Obowiązek sporządzenia planu urządzenia lasu dla lasów Skarbu Państwa wynika z art. 19 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r.( Dz. U. z 2005 r., Nr 45, poz. 435 z późn. zm).

 

Plan urządzenia lasu sporządza się, (z zastrzeżeniem art.18 ust. 2 Ustawy o lasach), na 10 lat, z uwzględnieniem:

1)      przyrodniczych i ekonomicznych warunków gospodarki leśnej;

2)      celów i zasad gospodarki leśnej oraz sposobów ich realizacji, określonych dla każdego drzewostanu i urządzanego obiektu, z uwzględnieniem lasów ochronnych.

Minister właściwy do spraw środowiska zatwierdza plan urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa decyzją administracyjną na wniosek Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Zgodnie z ustawą o lasach Minister Środowiska nadzoruje wykonanie planu urządzenia lasu.

 

Plan urządzenia lasu zawiera w szczególności:

1)      opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, w tym:

a)      zestawienie powierzchni lasów, gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz lasów ochronnych,

b)      zestawienie powierzchni lasów z roślinnością leśną (uprawami leśnymi) według gatunków drzew w drzewostanie, klas wieku, klas bonitacji drzewostanów oraz funkcji lasów;

2)      analizę gospodarki leśnej w minionym okresie;

3)      program ochrony przyrody;

4)      określenie zadań, w tym w szczególności dotyczących:

a)      ilości przewidzianego do pozyskania drewna, określonego etatem miąższościowym użytków głównych (rębnych i przedrębnych),

b)      zalesień i odnowień,

c)      pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej,

d)     gospodarki łowieckiej,

e)      potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej.

 

W skład dokumentacji Planu urządzenia lasu wchodzą:

•        Tom I – Opisanie ogólne nadleśnictwa,

•        Tom II – Opisy taksacyjne wydzieleń,

•        Tom III – Plany zadań gospodarczych,

•        Tom IV – Program Ochrony Przyrody,

•        Baza danych informatycznych programu TAKSATOR,

•        Mapy analogowe (wydruki),

•        Warstwy mapy numerycznej,

•        Prognoza Oddziaływania PUL na środowisko.

Plan urządzenia lasu wykonywany jest przez specjalistyczne jednostki na podstawie obowiązującej w Lasach Państwowych instrukcji. Każdy  obywatel może zapoznać się z projektem PUL, składać uwagi i wnioski do założeń projektu planu, brać czynny udział w Komisji Projektu Planu mającej charakter debaty publicznej.

Aktualny plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Włodawa opracowano na okres 01.01.2010 – 31.12.2019r.