Położenie

Zgodnie z rejonizacją przyrodniczo–leśną Nadleśnictwo znajduje się w Krainie Mazowiecko–Podlaskiej (IV), Dzielnicy Polesia Podlaskiego (6), na terenie mezoregionów: Równiny Kodeńsko–Parczewskiej (b), Równiny Łęczyńsko–Włodawskiej (c), Garbu Włodawskiego (d). Zasięg terytorialny Nadleśnictwa obejmuje powierzchnię 108 tys. ha na terenie trzech powiatów: włodawskiego, parczewskiego i bialskiego.

Dominują płaskie równiny z wywyższonymi na kilka metrów powyżej równin wzgórzami morenowymi lub piaszczystymi pagórami wydmowymi. W południowej części Nadleśnictwa znajduje się Garb Włodawski – płaskie wzniesienie posiadające kilkadziesiąt metrów wysokości względnej, w najwyższym miejscu osiąga wysokość 212 m.n.p.m.

     Klimat terenu Nadleśnictwa należy według R. Gumińskiego do dzielnicy klimatycznej wschodniej i pozostaje pod znaczącym wpływem kontynentalnym. Okres wegetacyjny trwa około 210 dni, roczna ilość opadów utrzymuje się poniżej średniej dla obszaru Polski i wynosi 550 mm. Pod względem przyrodniczym teren Nadleśnictwa charakteryzuje się dużą różnorodnością biotopów, siedlisk i zbiorowisk roślinnych. Przeważają tu drzewostany z panującą sosną, zajmujące blisko 64% powierzchni leśnej, ale znaczny udział powierzchniowy mają również lasy dębowe (10%) i olszowe (12%). Przeważają powierzchniowo drzewostany złożone z dwóch (30%), oraz większej liczby gatunków drzew (45%). Przeciętny wiek drzewostanów wynosi 53 lata, przeciętna zasobność: 209 m3/ha, przeciętny przyrost roczny: 3,91 m3/ha. Spośród siedliskowych typów lasu największy udział powierzchniowy zajmuje LMśw (42%) a siedliska lasowe łącznie stanowią 65% powierzchni leśnej. Pozostałą część stanowią siedliska borowe oraz bagienne.Szata roślinna jest uznawana za jeden z najbardziej atrakcyjnych walorów tego regionu. Do najliczniej występujących zbiorowisk roślinnych należą:

1. Kontynentalne bory mieszane
2. Grąd subkontynentalny lipowo-dębowo-grabowy
3. Niżowe łęgi olszowe i jesionowo-olszowe
4. Suboceaniczne śródlądowe bory sosnowe w kompleksie
    boru świeżego, boru wilgotnego i boru suchego
5. Ols środkowoeuropejski
6. Świetlista dąbrowa
7. Kontynentalny bór bagienny
8. Niżowe nadrzeczne łęgi wierzbowo-topolowe
     Różnorodność warunków środowiska sprzyja rozwojowi fauny i flory, co potwierdza występowanie wielu gatunków chronionych, rzadkich oraz zagrożonych wyginięciem. W celu zachowania tej różnorodności wyznaczono na gruntach Nadleśnictwa 220 ha użytków ekologicznych a ponad 7 tys. ha lasów uznano za ochronne. Na terenie Nadleśnictwa projektowane jest utworzenie trzech rezerwatów przyrody, których celem ochrony jest zachowanie leśnych zbiorowisk roślinnych na siedliskach bagiennych i ochrona krajobrazu oraz zachowanie stanowisk lęgowych.